projects

مجید احمدی

مدیریت تفکّر برتر ( والایار )

طراح و مشاور در تولید پروژه های نرم افزاری آموزشی تبلیغاتی فروشگاهی و ...